Przetwarzanie danych osobowych pacjentów

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO) - wersja z dnia 25.05.2018 r.

 

Administrator danych osobowych
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Prywatne Centrum Chirurgii J. Winczakiewicz - M. Borkiewicz spółka jawna, mieszczące się przy ulicy Kołłątaja 10a w Toruniu. W przypadku pytań dotyczących wykorzystywania i ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych: iod@pcc.torun.pl lub na adres pocztowy placówki: Prywatne Centrum Chirurgii, ul. Kołłątaja 10a, 87-100 Toruń.

 

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Przetwarzamy Państwa dane osobowe tylko w zakresie niezbędnym do wykonania świadczonych przez nas usług. Przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach zdrowotnych (czyli profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej i leczenia, zapewnienia opieki zdrowotnej, zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej oraz zapewnienia zabezpieczenia społecznego) nie wymaga zgody i odbywa się zgodnie z ustawą o działalności leczniczej, z zastrzeżeniem obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej przez naszych pracowników. Ponadto przekazane dane osobowe mogą być przetwarzane w oparciu o niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, takich jak m.in. zabezpieczenie roszczeń ze strony klientów i obsługa usług płatności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dodatkowo przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania danych osobowych w celach podatkowych i rachunkowych.

 

Weryfikacja danych osobowych Pacjentów
Podmiot wykonujący działalność leczniczą zobowiązany jest do weryfikacji tożsamości Pacjenta, osoby udzielającej upoważnienia oraz osoby uzyskującej dostęp do dokumentacji medycznej na podstawie upoważnienia. Obowiązek weryfikacji tożsamości występuje m.in. przed utrwaleniem danych osobowych zebranych od Państwa (rejestracja, zgoda na zabieg) lub udostępnieniem informacji zawartych w dokumentacji medycznej. Weryfikacja polega na kontroli otrzymanego od Państwa dokumentu potwierdzającego tożsamość. Musi on zawierać co najmniej zdjęcie, imię i nazwisko oraz jednoznaczny numer identyfikacyjny, np. nr PESEL. W przypadku braku możliwości potwierdzenia tożsamości Pacjenta zastrzegamy sobie prawo do odmowy wykonania usług świadczonych w naszej placówce.

 

Uprawnienia Pacjentów w zakresie przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, przy zachowaniu obowiązków wynikających z RODO, każdy Pacjent ma prawo do: – uzyskania potwierdzenia o przetwarzaniu danych osobowych, – uzyskania dostępu do danych osobowych celem sprostowania, uzupełnienia lub przeniesienia danych, – uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, w tym kopii dokumentacji medycznej. W odniesieniu do danych osobowych wykraczających poza zakres dokumentacji medycznej, mają Państwo prawo do dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, których zakres wykracza poza dane niezbędne do wykonania świadczonych usług, mają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, jakim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

 

Przechowywanie i udostępnianie danych osobowych
Państwa dane przechowywanie są zgodnie z obowiązującym prawem odnośnie warunków i okresu przechowywania danych medycznych: ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn. Dz.U. 2017 poz. 1318 z pożn. zm.). W przypadku danych osobowych wykraczających poza zakres dokumentacji medycznej, przechowywane są one jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji usług oraz zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, na podstawie przepisów prawa. Dane przekazywane są tylko i wyłącznie w oparciu o prawnie uzasadnioną konieczność (zachowanie ciągłości leczenia) lub na wyraźną Państwa prośbę lub zgodę, kiedy jest to niezbędne do wykonania świadczonej usługi. Odbiorcami Państwa danych osobowych są tylko zaufane podmioty, upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub instytucji międzynarodowych. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji oraz profilowaniu. Dokładamy wszelkich starań aby zapewnić właściwe środki fizycznej, technicznej oraz organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub wykorzystaniem, zgodnie z obowiązującym prawem w zakresie ochrony danych osobowych.